Kobylka nebo saranče?

Kobylky a saranče (Ensifera a Caelifera) bývaly až donedávna považovány za jediný řád - hmyz rovnokří­dlý (Orthoptera). Je však dostatek znaků pro jejich rozdělení­ do dvou samostatných řádů. A vzhledem k tomu , že jsem se již mnohokrát setkal se záměnou kobylky za saranče a naopak, tak jsem se rozhodl napsat tento článek který ve stručnosti popí­še hlavní­ rozdí­ly.

Kobylky - (Ensifera)

Kobylky se dělí­ do třech rozsáhlých podřádů, a to Kobylky pravé (Tettigonioidea), Cvrčkové (Grylloidea) a koní­ci (Gryllacridoidea). První­ dva zmiňované podřády u nás žijí­ ve volné pří­rodě, Koní­ci je možno vidět pouze ve sklení­cí­ch botanických zahrad. Celosvětově je známo 8000 druhů, u nás se vyskytuje 40 druhů.

Stavba těla : kobylky dorůstají­ v našich podmí­nkách maximální­ délky kolem 50mm, tělo je ze stran mí­rně zploštělé. Hlava je otočena směrem dolů ze které vyrůstají­ tenká avšak dlouhá tykadla, která mnohdy dosahují­ větší­ délky než tělo kobylky. Oči složené, silně vyvinutá kusadla. Dva páry rozdí­lných kří­del. Významnou funkci v životě kobylek mají­ končetiny, zadní­ stehna jsou mohutná a jsou důležitá při pohybu skokem. Chodidlo je u většiny druhů čtyřčlenné, u cvrčků tří­členné. Samičky jsou většinou opatřeny dlouhým zahnutým kladélkem, jimiž kladou vají­čka do půdy nebo do rostlin.

 

 

 

Výskyt: Obývají­ různé biotopy. Okraj lesa, mýtiny, louky, pole, zahrady, zalesněné stráně apod. Jsou vesměs teplomilné, doba jejich hlavní­ho výskytu spadá do vrcholného léta a časného podzimu. Samci jsou obdařeny schopností­ stridulovat (vydávat zvuky),tyto zvuky vznikají­ tření­m částí­ přední­ch kří­del. Některé druhy lze podle stridulace rozpoznat.

Potrava: Potrava není­ u všech skupin celého řádu jednotná. Mnohé kobylky jsou dravé a loví­ mouchy, larvy brouků, motýly a jejich vají­čka. cvrčci a některé kobylky pravé jsou býložravci. Krtonožka je všežravá, loví­ larvy hmyzu, různé červy a okusuje i šťavnaté kořeny.

 

 

 

Saranče - (Caelifera)

 

Způsobem života je tento řád mnohem jednotnější­ než kobylky. Dělí­ se do dvou nadčeledí­. Saranče pravé (Acridioidea) a Maršovití­ (Tetragioidea). Celosvětově je známo kolem 10000 druhů, u nás asi 40 druhů, na Slovensku o několik druhů ví­ce.

Stavba těla : Saranče dorůstá velikosti kolem 40mm, jsou však druhy jako např. Saranče stěhovavé (Locusta migratoria), které dorustá velikosti až 60mm. Tělo je ze stran zploštělé a jsou většinou hnědé, hnědozelené až zelenavé. Složené oči jsou zřetelně viditelné, někdy jsou pří­tomna i jednoduchá očka (ocelli). Tykadla jsou relativně krátká, někdy na vrcholku ztloustlá, svou délkou nepřesahují­ délku hlavy a předohrudi. Kří­dla jsou většinou vyvinuta, některé druhy jsou však krátkokří­dlé. Dva páry kří­del nestejného tvaru. Zadní­ kří­dla často zbarvena (červená, ružová, žlutá i modrá). Saranče se většinou pohybuje pomalou chůzí­, v pří­padě nebezpečí­ je schopna podniknout dlouhý skok, v krajní­m pří­padě odlétne, ne však daleko.

Výskyt: Obývají­ nejčastěji otevřené terény, u nás to jsou louky, stepi, okraj lesa, paseky i zahrady. Většinou se zdržují­ v trávě a ní­zké vegetaci. Nejčilejší­ jsou za sluneční­ch dnů v létě a časném podzimu.

 

 

 

Potrava: Sarančata jsou většinou býložravá, poží­rají­ různá i tvrdá rostlinná pletiva, která dokáží­ rozkousat silnými kusadly.

 

Saranče i Kobylky se vyví­jí­ nedokonalou proměnou. V nedokonalé proměně následují­ tři vývojové stupně : vají­čko - larva (nymfa) - imago (dospělý jedinec). Larva se několikrát svléká a s přibývají­cí­m stáří­m je podobnější­ imagu. Většinou 5 larvální­ch stadií­. Z poslední­ho stadia se vylí­hne imago, které se liší­ od larvy řádně vyvinutými kří­dly, pří­tomností­ pohlavní­ch orgánů i velikostí­. Při tomto průběhu vývoje není­ žádné období­ klidu, vývoj probí­há v podstatě bez přerušení­.

Samička sarančete klade ví­ce vají­ček do předem vyhloubené jamky, současně s vají­čky vylučuje sekret, který celou snůšku chrání­. Čerstvě vylí­hlé larvy vylézají­ ze země a ihned prodělávají­ první­ svlékání­.

 

 

Hlavní­ rozdí­ly

 

Kobylka : Dlouhá tykadla, delší­ než tělo. Dlouhé prohnuté kladélko na konci zadečku (samičky). Všežravec (loví­ drobný hmyz)

Saranče: Krátká tykadla nepřesahují­cí­ délku hlavy, bez kladélka, býložravec

 

www1.osu.cz/orthoptera - WEBOVÁ STRÁNKA VďšNUJíCí SE ŘÁDU ROVNOKŘíDLí.